Informator podatkowy 2019

Zostaw swoje dane, by pobrać raport

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Słonimskiego 6 (dalej BTP).

* pole wymagane

Czytaj więcej

Przedstawiamy „Informator podatkowy 2019”, czyli niezbędnik podatkowy przedsiębiorcy.

Opracowanie zawiera opis najbardziej aktualnych zmian wraz z komentarzem. Znajdą tu Państwo nast. zagadnienia:


 • samochody osobowe po nowemu
 • podatek u źródła
 • ceny transferowe
 • wybrane zmiany PIT i CIT
 • zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania
 • informacje o schematach podatkowych

Zapraszamy do pobrania raportu i lektury!

Przepisy obowiązujące przedsiębiorców zmieniają się dynamicznie.

Ważne jest, by za nimi nadążyć i stosować je w codziennym działaniu. Chcemy ułatwić Państwu to zadanie i udostępniamy raporty eksperckie opracowane przez naszych specjalistów. Zadbaliśmy o ich przejrzystość i wysoką wartość merytoryczną. Lektura raportów pozwoli na bieżąco śledzić zmiany w przepisach.

KONTAKT

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami: Inspektor Ochrony Danych: E-mail: iod.btp@impel.pl


Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Słonimskiego 6

2019 © GRUPA IMPEL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Słonimskiego 6 (dalej BTP).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w celach prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych oraz umożliwienia pobierania raportów eksperckich ze strony bpo.impel.pl. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć każdą wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BTP w ww. celach.

BTP będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz BTP. Do kategorii odbiorców którym BTP powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące, które świadczą takie usługi jak: doradztwo, obsługa administracyjna, usługi marketingowe oraz obsługa informatyczna. Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

BTP będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, będzie realizowane do czasu jej cofnięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
 • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
 • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).